Home > Techniques > KATA (form) > Kime-no-Kata

Kime-no-Kata

極の形

Idori: Ryote-dori Tsukkake Suri-age Yoko-uchi Ushiro-dori Tsukkomi Kiri-komi Yoko-tsuki
Tachiai: Ryote-dori Sode-tori Tsukkake Tsuki-age Suri-age Yoko-uchi Ke-age Ushiro-dori Tsukkomi Kiri-komi Nuki-gake Kiri-oroshi